Kiwanis on Tour Reglement

Reglement

 

 1. Dit reglement bevat de richtlijnen en voorwaarden, dewelke dienen te worden nageleefd door elke deelnemer aan deze autorally.

 

 1. Deze autorally wordt georganiseerd door Kiwanis Club Leuven en is een bijeenkomst van classic cars, zijnde historische voertuigen met een leeftijd van minimum 30 jaar, alsook moderne en flashy cars. Tijdens deze autorally zal er een parcours dienen gevolgd te worden, conform de richtlijnen en aanwijzingen die ter plaatse zullen gegeven worden. Onderweg zal er een puzzel moeten opgelost worden: er zijn tien vragen en telkens een schiftingsvraag op te lossen. De vragenlijst kan achteraan in het roadbook terug gevonden worden.

 

 1. De teams zullen een roadbook ontvangen, voorzien van een gedetailleerde beschrijving van de verplicht te volgen route.

 

 1. Om deel te kunnen nemen aan de autorally, zal elke deelnemer alsook elk deelnemend voertuig, dienen te beantwoorden aan onderstaande voorschriften:

 

 • De bestuurder van het voertuig moet minimum 18 jaar oud zijn en houder zijn van een geldig rijbewijs;
 • Het voertuig moet geldig zijn ingeschreven;
 • Het voertuig moet verzekerd zijn conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Elke deelnemer dient ervoor te zorgen dat de bestuurder niet enkel de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, doch tevens de minimale leeftijd bezit welke de verzekeraar als voorwaarde voor dekking stelt in de bij het deelnemende voertuig behorende polis. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om dergelijke verzekering af te sluiten;
 • Elke deelnemer dient bij zijn inschrijving in het bezit te zijn van het inschrijvingsattest, het verzekeringsattest als ook het attest van de automobielinspectie aangaande het voertuig waarmee de deelnemer wenst deel te nemen. Indien de deelnemer nalaat deze bij te brengen zal zijn deelname zonder fout geweigerd worden.
 • Het deelnemende voertuig moet in goede mechanische staat zijn, d.i. een voertuig dat werd bewaard en onderhouden in een degelijke staat met betrekking tot de technische aspecten, de uitrusting, de originaliteit, en de toenmalige verkeersaspecten ingeval van toepassing.

 

 1. Teneinde de authenticiteit en de mechanische staat van elk deelnemend voertuig na te gaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om, indien zulks nodig wordt geacht, een controle van het voertuig uit te voeren en kunnen er waar nodig bijkomende documenten of bewijsstukken opgevraagd worden.

 

 1. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om een voertuig de start te weigeren als het niet voldoet aan voorwaarden in artikel 3, evenals bij weigering van de in artikel 4 bedoelde controle en van overlegging van de bijkomende documenten of bewijsstukken.

 

 1. De deelnemers en passagiers zullen onder alle omstandigheden en ten allen tijde de richtlijnen van de organisatie, de herkenbare vertegenwoordigers (armband of gilet) en van de politie, opvolgen.

 

 1. Gedurende de autorally moeten de deelnemers zich strikt houden aan de geldende verkeersregels en maximum snelheid, zoals wettelijk vastgelegd in het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

 1. Dit evenement is een sportief evenement, dat gebruik maakt van de openbare weg. Elke deelnemer dient dan ook rekening te houden met de omgeving waarin men zich met het voertuig begeeft. Het veroorzaken van geluidshinder, gevaarlijk en/of onsportief rijgedrag is niet toegestaan.

 

 1. Wanneer een wedstrijdwagen het aangeduide parcours verlaat, heeft de wedstrijdleiding onverminderd het recht deze wagen uit de wedstrijd te halen. Verdere deelname is dan ook uitgesloten.

 

 1. In het geval van schade, toegebracht tijdens de autorally aan eigen of andermans voertuig, alsook aan een deelnemer of een derde, is elke deelnemer verplicht deze schade onverwijld mede te delen aan de organisatie.

 

 1. In het geval van diefstal, zal de organisatie op generlei wijze gehouden zijn tot vergoeding, noch zal zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. In elk geval zal onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de politie, hetgeen aanleiding kan geven tot strafvervolging. In geval van betrapping op heterdaad, zal de betrokkene onmiddellijk uit de wedstrijd worden geweerd.

 

 1. In het geval van gewijzigde omstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om het programma te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging.

 

 1. Alvorens te kunnen deelnemen aan deze autorally en/of het diner dient er geldig op voorhand te worden ingeschreven. Deze inschrijving is slechts volledig bij betaling van het inschrijvingsgeld. In geval van niet-betaling van het inschrijvingsgeld, kan er niet geldig worden deelgenomen aan de autorally en/of het diner.

 

 1. Het inschrijvingsgeld is louter voor deelname aan de wedstrijd en omvat geen bijkomende verzekering. Het is aan de deelnemer om vooraf na te gaan of zijn huidige verzekering zijn deelname aan de rally en eventuele schade aan zichzelf, de eigen wagen of toegebracht aan derde dekt. Dekt zijn huidige verzekering dit niet is de deelnemer verplicht een bijkomende verzekering af te sluiten die zijn wettelijke aansprakelijkheid jegens derde dekt, daar de organisatie hier niet in tussenkomt.

 

 1. Het inschrijvingsgeld zal om geen enkele reden, noch voor het evenement, noch voor het diner teruggegeven worden.

 

 1. Om organisatorische-, publieks- en veiligheidsredenen is het niet toegestaan om te starten met een voertuig, anders dan het voertuig waarmee men zich heeft ingeschreven.

 

 1. De organisatie behoudt zich daarenboven het recht voor om een inschrijving van elke deelnemer, zelfs zonder opgave van redenen, te weigeren.

 

 1. Voor de deelname aan de wedstrijd, dienen zowel bestuurder als passagier een formulier inzake afstand van verhaal en vrijwaring voor ongevallen in te vullen en te ondertekenen, daarin verklaren zij dat deelname aan de rally geheel op eigen risico is en dat de organisatie geheel niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade die de deelnemer of zijn voertuig tijdens de rally oploopt en/of voor schade toegebracht aan derde door de deelnemer. In het geval dat voornoemd formulier niet wordt ingevuld en/of de verklaring ontbreekt en/of niet ondertekend is, kan er niet worden deelgenomen aan deze autorally.

 

 1. In geval van weigering of niet-naleving van de richtlijnen en voorwaarden in de hierboven vermelde artikelen, met name de artikelen 4,5,7,8,9,10,11,13,15,17 en 19, kan de organisatie ten allen tijde besluiten om het voertuig uit de autorally te halen.

 

 1. Een bijkomende prijs, nader te bepalen, zal uitgereikt worden aan de deelnemer die de grootste afstand aflegt om deel te nemen aan de rally. De afstand wordt berekend in vogelvlucht te beginnen aan de woning van de deelnemer tot aan het startpunt van de rally, ADRES?.

 

 1. Om deel te nemen aan deze “extra” wedstrijd dient de deelnemer een kopie van zijn identiteitskaart, bij te brengen bij zijn inschrijving.

 

 1. Omwille van organisatorische redenen is het niet mogelijk om na het vervolledigen van de inschrijving, na betaling van het inschrijvingsgeld, nog een kopie van de identiteitskaart bij te brengen, dit dient gelijktijdig met de inschrijving te gebeuren.

 

 1. Nog de organisatie, noch de takeldiensten zijn verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen door het takelen van een wedstrijdwagen.

 

 1. Door zich in te schrijven voor deze autorally, bevestigt de deelnemer dat hij bovenstaande voorwaarden en regels heeft gelezen en zich er volledig mee akkoord verklaart.